Ouders

Naast de inzet van het personeel is de inzet en betrokkenheid van ouders en verzorgers een onmisbare factor. In eerste instantie gaat dit natuurlijk over aangelegenheden betreffende het kind. Het is van cruciaal belang dat school en ouders het perspectief van de leer- en ontwikkelmogelijkheden van een kind gezamenlijk onderschrijven en ondersteunen.

De inzet van ouders
De inzet van ouders is verder van groot belang bij het goed laten functioneren van de school. Er bestaat de mogelijkheid om, onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, een gedeelte van de schooltijd van uw kind in school of tijdens excursies mee te maken en zelf actief mee te werken. In alle groepen wordt op meerdere gebieden ouderhulp gevraagd. Voldoende ouderhulp is essentieel voor bepaalde activiteiten.

Medezeggenschap (MR en GMR)
Een inspraakmogelijkheid voor ouders (én leerkrachten) is geregeld via de Wet Medezeggenschap Scholen. Aan elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden zijn, bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Deze functioneert volgens het medezeggenschapsreglement. In de wet is ook geregeld, dat ouders en leerkrachten over een groot aantal zaken betreffende het beleid van de school mogen meepraten. Bij heel veel zaken heeft de MR adviesrecht en vaak mag het beleid zelfs niet worden uitgevoerd zonder instemming van de medezeggenschapsraad. De MR probeert bij haar adviezen/instemming altijd het belang van zowel de ouders en personeelsleden als de schoolorganisatie in het oog te houden. Op schoolniveau worden de schoolspecifieke beleidszaken besproken tussen directeur en MR; op stichtingsniveau is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de gesprekspartner van het college van bestuur. De middelen voor de uitvoering van de plannen van de (G)MR zijn geborgd in de (school)begrotingen.

De MR van De Berensprong hoort graag van ouders/verzorgers. Dat kan via mrberensprong@swalmenroer.nl of spreek de MR-leden aan. Ook de leerkracht van uw kind maakt u graag wegwijs in de route naar de MR.

Oudervereniging de Berensprong
De Oudervereniging van de Berensprong is een vereniging ván en vóór ouders. Wanneer u uw kind op onze school plaatst, bent u automatisch lid van de oudervereniging. De doelstelling van de oudervereniging luidt als volgt: “een actieve bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen op school”. Naast het meepraten en meedenken over allerlei schoolse zaken en het leveren van allerlei hand- en spandiensten, geven de ouders ook een financiële bijdrage, de vrijwillige ouderbijdrage, om een aantal niet gesubsidieerde activiteiten mogelijk te maken. De OV is samengesteld uit een bestuur, de groepsvertegenwoordigers en de leden. Uit deze groep worden diverse commissies gevormd die de activiteiten van de OV organiseren. Ook nemen aan iedere commissie meerdere leerkrachten deel. En natuurlijk blijft het zo, dat de oudervereniging en het team altijd openstaan voor nieuwe, frisse, originele andere voorstellen en aandachtspunten. Wilt u meehelpen of hebt u vragen, mail dan naar ov-berensprong@swalmenroer.nl

Vrijwillige ouderbijdrage
Activiteiten van de oudervereniging worden betaald uit de vrijwillige bijdrage van ouders. Denk aan schoolreisjes, Sinterklaas, Kerst en dergelijke. De kinderen van de  ouders die de vrijwillige bijdrage niet kunnen of willen betalen mogen niet uitgesloten worden van de extra activiteiten.
Het innen van deze bijdrage gebeurt door de oudervereniging. Betaling verloopt via het digitale informatiesysteem voor ouders: ISY. Voor de schoolverlatersdagen van groep 8 en de schoolreis van de groepen 1 t/m 7 wordt een aparte bijdrage gevraagd.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?